Dones.to - donáška, rozvoz jedla

Na účely prevádzky webu dones.to, zabezpečenia doručenia produktov, ktoré si cez dones.to objednáte a, s Vaším súhlasom aj na účely informovania o aktuálnych novinkách, zľavách a akciách, spracúvame v nevyhnutnom rozsahu Vaše osobné údaje.

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom podmienok a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov alebo pokiaľ máte voči spracúvaniu Vašich osobných údajov akékoľvek výhrady alebo námietky, môžete nás o tom informovať na tel. č. 02/327 737 73 alebo e-mailom na adrese info@dones.to. Každým podnetom sa budeme zaoberať.

 

Všetky podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené aj v nasledovných Zásadách spracúvania osobných údajov.

 

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Článok I

Vymedzenie niektorých pojmov

 

1.         „Portál“ sa rozumie internetová stránka www.dones.to respektíve webová aplikácia prevádzkovaná na uvedenej internetovej stránke vrátane verzie pre mobilné zariadenia.

2.       GGFS“ sa rozumie spoločnosť GGFS s.r.o., sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava; IČO: 47 079 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 88116/B.

3.       „Partner“ sa rozumie subjekt, ktorý s GGFS uzatvoril osobitnú zmluvu, na základe ktorej je oprávnený zverejniť na Portáli Produkt.

4.       „Produkt“ sa rozumie služba alebo vec, ktorej poskytnutie alebo predaj Partner za odplatu ponúka tretím osobám prostredníctvom Portálu; Produktom je najmä (i) hotové jedlo a/alebo pokrm, (ii) poskytnutie stravovacej služby, (iii) hnuteľná vec, (iv) liek alebo zdravotnícka pomôcka.

5.       „Zákazník“ sa rozumie osoba, s ktorou Partner prostredníctvom Portálu uzatvára Zmluvu o dodaní Produktu s ktorou GGFS zároveň uzatvára Zmluvu o doručení produktu.

6.       „Zmluva o dodaní Produktu“ je zmluva uzatvorená prostredníctvom funkcionality Portálu medzi Zákazníkom a príslušným Partnerom, na základe ktorej sa príslušný Partner zaväzuje za dohodnutú odplatu poskytnúť/predať Zákazníkovi Produkt.

7.       „Zmluva o doručení Produktu“ je zmluva uzatvorená prostredníctvom funkcionality Portálu medzi Zákazníkom a GGFS, na základe ktorej GGFS zabezpečuje doručenie Produktu od Partnera k Zákazníkovi.

8.       „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; ustanovenie článku II tým nie je dotknuté.

9.       „Dotknutá osoba“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo identifikovateľná prostredníctvom Osobných údajov, ktoré boli prostredníctvom Portálu poskytnuté príslušnému Prevádzkovateľovi ňou samou alebo inou osobou, Dotknutá osoba je teda najmä fyzická osoba, ktorá je Zákazníkom a/alebo ktorá koná v mene Zákazníka; ustanovenie článku II tým nie je dotknuté.

10.   „Spracúvanie Osobných údajov“ sa rozumie operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

11.   „Prevádzkovateľ“ sa rozumie subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov; to ktoré subjekty sú Prevádzkovateľom a na aký účel spracúvajú Osobné údaje je uvedené v článku II.

12.   „GDPR“ sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Článok II

Rozsah, účely a pravidlá spracúvania osobných údajov

 

1.         Osobné údaje poskytnuté Dotknutou osobou sa spracúvajú na nasledovné účely a za nasledovných podmienok:

 

1.1     Spracúvanie osobných údajov na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy o dodaní Produktu

 

1.1.1    Prevádzkovateľom je subjekt zabezpečujúci plnenie Zmluvy o dodaní Produktu – týmto subjektom je Partner; totožnosť a kontaktné údaje konkrétneho Partnera možno zistiť v príslušnom potvrdení, ktoré sa Zákazníkovi po uzatvorení Zmluvy o dodaní Produktu doručuje na ním zadaný e-mail ako aj v profile konkrétneho Partnera na Portáli, s ktorým (Partnerom) sa Zmluva o dodaní Produktu uzatvára.

1.1.2    Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie Zmluvy o dodaní Produktu, poskytnutie Osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy o dodaní Produktu.

1.1.3    V rámci uzatvorenia a plnenia Zmluvy o dodaní Produktu Partner

a)       vytvorí/pripraví Produkt,

b)      zabezpečí odoslanie Produktu Zákazníkovi, a to buď vlastnými kapacitami alebo kapacitami tretej osoby (doručovateľa),

c)       zabezpečí prevzatie odplaty zaplatenej Zákazníkom za Produkt.

1.1.4    Partner spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa (pokiaľ pri registrácii na Portáli Dotknutá osoba zadala ako svoju e-mailovú adresu takú adresu, z ktorej je zrejmé, kto je zamestnávateľom Dotknutej osoby, aj údaje o zamestnávateľovi), telefónne číslo.

1.1.5    Partner poskytuje Osobné údaje nasledovným subjektom/kategóriám subjektov:

a)       prevádzkovateľovi Portálu (t.j. spoločnosti GGFS),

b)      fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k spoločnosti GGFS alebo k niektorému z jej dodávateľov (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na prevádzke Portálu a na zabezpečení príslušných funkcionalít Portálu (najmä vlastníkovi serverov, osobám podieľajúcim sa na prevádzke a údržbe serverov, osobám podieľajúcim sa na poskytovaní a údržbe príslušného softvéru umožňujúceho riadne fungovanie Portálu),

c)       fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k príslušnému Partnerovi alebo k niektorému z ich subdodávateľov (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na príprave Produktu,

d)      fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa na doručovaní Produktu Zákazníkovi a k osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k týmto osobám (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na doručovaní Produktu,

e)      fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k spoločnosti GGFS alebo k niektorému z jej dodávateľov (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na poskytovaní užívateľského/zákazníckeho servisu Zákazníkovi

(tieto fyzické a právnické osoby sa považujú za príjemcov v zmysle článku IV ods. 9 GDPR).

1.1.6    Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii.

1.1.7    Osobné údaje sa uchovávajú iba počas plnenia Zmluvy o dodaní Produktu; uvedené nebráni tomu, aby rovnaké Osobné údaje boli aj po splnení Zmluvy o dodaní Produktu uchovávané a spracúvané tým istým alebo iným Poskytovateľom na iný účel ako je uzatvorenie a plnenie Zmluvy o dodaní Produktu.

 

1.2     Spracúvanie osobných údajov na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy o doručení Produktu

 

1.2.1    Prevádzkovateľom je subjekt zabezpečujúci plnenie Zmluvy o doručení Produktu – týmto subjektom je GGFS.

1.2.2    Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie Zmluvy o doručení Produktu, poskytnutie Osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy o dodaní Produktu.

1.2.3    V rámci uzatvorenia a plnenia Zmluvy o doručení Produktu GGFS najmä:

a)       zabezpečí prevzatie Produktu príslušnou osobou vykonávajúcou doručovanie,

b)      zabezpečí informovanie Zákazníka o možnosti prevziať Produkt,

c)       zabezpečí doručenie a odovzdanie Produktu Zákazníkovi,

d)      zabezpečí prevzatie odplaty zaplatenej Zákazníkom za doručenie Produktu.

1.2.4    Partner spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, zamestnanie, adresa trvalého bydliska alebo prechodného bydliska, e-mailová adresa (pokiaľ pri registrácii na Portáli Dotknutá osoba zadala ako svoju e-mailovú adresu takú adresu, z ktorej je zrejmé, kto je zamestnávateľom Dotknutej osoby, aj údaje o zamestnávateľovi), telefónne číslo.

1.2.5    Partner poskytuje Osobné údaje nasledovným subjektom/kategóriám subjektov:

a)       fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k spoločnosti GGFS alebo k niektorému z jej dodávateľov (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na prevádzke Portálu a na zabezpečení príslušných funkcionalít Portálu (najmä vlastníkovi serverov, osobám podieľajúcim sa na prevádzke a údržbe serverov, osobám podieľajúcim sa na poskytovaní a údržbe príslušného softvéru umožňujúceho riadne fungovanie Portálu),

b)      fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa na doručovaní Produktu Zákazníkovi a k osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k týmto osobám (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na doručovaní Produktu,

c)       fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k spoločnosti GGFS alebo k niektorému z jej dodávateľov (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na poskytovaní užívateľského/zákazníckeho servisu Zákazníkovi

(tieto fyzické a právnické osoby sa považujú za príjemcov v zmysle článku IV ods. 9 GDPR).

1.2.6    Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii.

1.2.7    Osobné údaje sa uchovávajú iba počas plnenia Zmluvy o doručení Produktu; uvedené nebráni tomu, aby rovnaké Osobné údaje boli aj po splnení Zmluvy o doručení Produktu uchovávané a spracúvané tým istým alebo iným Poskytovateľom na iný účel ako je uzatvorenie a plnenie Zmluvy o doručení Produktu.

 

1.3     Spracúvanie osobných údajov na účel prevádzky a rozvoja Portálu

 

1.3.1    Prevádzkovateľom je subjekt zabezpečujúci prevádzku a rozvoj Portálu – týmto subjektom je GGFS.

1.3.2    Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) umožnenie využívania Portálu Dotknutou osobou a (ii) pokiaľ Osobným údajom sú Cookies (pozri článok III) aj oprávnený záujem GGFS na skvalitňovaní služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu, zjednodušovaní ovládania Portálu ako aj na výkone priameho marketingu.

1.3.3    V rámci prevádzky a rozvoja Portálu GGFS najmä

d)        zabezpečuje možnosť Partnera registrovať a prihlásiť sa na Portál a zverejniť svoje Produkty na Portáli,

e)         zabezpečuje možnosť Zákazníka registrovať a prihlásiť sa na Portál a možnosť uzatvoriť Zmluvu o dodaní Produktu a Zmluvu o doručení Produktu,

f)         zabezpečuje uplatňovanie práv a povinností Partnera a Zákazníka voči sebe navzájom ako aj uplatňovanie práv a povinností GGFS a Zákazníka voči sebe navzájom,

g)        vedie históriu objednávok Dotknutej osoby,

h)        zabezpečuje riadnu funkčnosť, podporu a rozvoj Portálu,

i)          vykonáva priamy marketing v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov s cieľom rozvíjania vzťahov s Dotknutými osobami, ktorí sú používateľmi Portálu.

1.3.4    Partner spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa (pokiaľ pri registrácii na Portáli Dotknutá osoba zadala ako svoju e-mailovú adresu takú adresu, z ktorej je zrejmé, kto je zamestnávateľom Dotknutej osoby, aj údaje o zamestnávateľovi), telefónne číslo, súbory cookies, história objednávok, história uplatnených zliav.

1.3.5    Partner poskytuje Osobné údaje nasledovným subjektom/kategóriám subjektov:

a)         fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k spoločnosti GGFS alebo k niektorému z jej dodávateľov (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na prevádzke Portálu a na zabezpečení príslušných funkcionalít Portálu (najmä vlastníkovi serverov, osobám podieľajúcim sa na prevádzke a údržbe serverov, osobám podieľajúcim sa na poskytovaní a údržbe príslušného softvéru umožňujúceho riadne fungovanie Portálu),

b)        fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k spoločnosti GGFS alebo k niektorému z jej dodávateľov (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na poskytovaní užívateľského/zákazníckeho servisu Zákazníkovi

(tieto fyzické a právnické osoby sa považujú za príjemcov v zmysle článku IV ods. 9 GDPR).

1.3.6    Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii.

1.3.7    Osobné údaje sa uchovávajú počas obdobia registrácie Zákazníka na Portáli; uvedené nebráni tomu, aby rovnaké Osobné údaje boli aj po splnení Zmluvy o doručení Produktu uchovávané a spracúvané tým istým alebo iným Poskytovateľom na iný účel ako je uzatvorenie a plnenie Zmluvy o doručení Produktu.

 

1.4     Spracúvanie osobných údajov na účel informovania o novinkách, zľavách a akciách

 

1.4.1    Prevádzkovateľom je subjekt zabezpečujúci prevádzku a rozvoj Portálu – týmto subjektom je GGFS.

1.4.2    Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas Dotknutej osoby, tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

1.4.3    V rámci informovania o novinkách, zľavách a akciách GGFS:

a)    analyzuje Osobné údaje, spája ich, prehliada, využíva, preskupuje a/alebo kombinuje s cieľom poskytnúť Dotknutej osobe adekvátne informácie o novinkách a zľavách, o ktoré môže mať Dotknutá osoba záujem,

b)    odosiela Zákazníkovi informácie o novinkách a akciách, ktoré možno využiť a/alebo uplatniť prostredníctvom Portálu, a to formou notifikácii prostredníctvom mobilnej aplikácie, zasielania správ prostredníctvom sociálnych sietí/četovacích  služieb, zasielania e-mailu, zasielania textovej správy (SMS) alebo telefonického hovoru alebo iných obdobných prostriedkov.

1.4.4    GGFS spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa (pokiaľ pri registrácii na Portáli Dotknutá osoba zadala ako svoju e-mailovú adresu takú adresu, z ktorej je zrejmé, kto je zamestnávateľom Dotknutej osoby, aj údaje o zamestnávateľovi), telefónne číslo, súbory cookies, história objednávok, história uplatnených zliav.

1.4.5    Príjemcom Osobných údajov sú nasledovné subjekty/kategórie subjektov:

a)    fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k spoločnosti GGFS alebo k niektorému z jej dodávateľov (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na prevádzke Portálu a na zabezpečení príslušných funkcionalít Portálu (najmä vlastníkovi serverov, osobám podieľajúcim sa na prevádzke a údržbe serverov, osobám podieľajúcim sa na poskytovaní a údržbe príslušného softvéru umožňujúceho riadne fungovanie Portálu),

b)    fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa v dodávateľskom vzťahu k spoločnosti GGFS alebo k niektorému z jej dodávateľov (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca) na poskytovaní užívateľského/zákazníckeho servisu Zákazníkovi

c)    fyzickým a právnickým osobám poskytujúcim GGFS marketingové a obdobné služby a k ich dodávateľom (bez ohľadu na počet stupňov, v ktorom boli zapojené do dodávateľského reťazca).

1.4.6    Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii.

1.4.7    Osobné údaje sa uchovávajú počas obdobia registrácie Zákazníka na Portáli; uvedené nebráni tomu, aby rovnaké Osobné údaje boli aj po splnení Zmluvy o doručení Produktu uchovávané a spracúvané tým istým alebo iným Poskytovateľom na iný účel ako je uzatvorenie a plnenie Zmluvy o doručení Produktu.

 

Článok III

Osobitné ustanovenia o súboroch cookies

 

1.       „Návštevník“ je osoba, ktorá pristupuje na Portál; Návštevník pristupuje na Portál prostredníctvom zariadenia, ktorým je spravidla PC, table alebo smart-phone.

2.       „Cookies“ sa rozumie textový súbor, ktorý Portál ukladá do webového prehliadača Návštevníka na príslušnom zariadení; webový prehliadač Cookies následne ukladá do zariadenia.

3.       Portál využíva nasledovné Cookies:

3.1.   „Dočasné Cookies“ sú cookies, ktoré sa ukladajú do príslušného zariadenia Návštevníka dočasne, a to počas trvania návštevy Portálu,

3.2.   „Trvalé Cookies“ sú Cookies, ktoré zostávajú uložené v príslušnom zariadení aj po opustení Portálu, Trvalými Cookies sú:

3.2.1.  „Základné Cookies“/„Prevádzkové Cookies“ sú Cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadne prevádzkovanie a funkčnosť Portálu,

3.2.2.  „Používateľské Cookies“ umožňujú rozpoznanie Návštevníka ako osoby, ktorá navštívila/navštevuje Portál a na základe toho zefektívnenie fungovania Portálu, a to najmä na účel automatického dopĺňania textových  polí, zapamätania uložených nastavení a podobne,

3.2.3.  „Analytické Cookies“ slúžia na sledovanie, analýzu a vyhodnocovanie správania Návštevníkov na Portáli,

3.2.4.  „Reklamné Cookies“ sú Cookies, ktoré umožňujú cielenie marketingových nástrojov,

3.2.5.  „Cookies tretích osôb“ sú Cookies ukladaný do príslušného prehliadača Návštevníka poskytovateľmi služieb dostupných na Portáli odlišnými od GGFS a Partnera; týmito sú najmä poskytovatelia nasledovných služieb:

a)    analytické meranie: Google Analytics, ifnromácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu: http://www.google.com/intl/sk/policies/

b)    marketingové aktivity a analytické meranie: Google AdWords, informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné tu: http://www.google.com/intl/sk/policies/

4.       Cookies sa považujú za Osobné údaje, pokiaľ na základe nich alebo na základe nich v spojení s ďalšími Osobnými údajmi je možné identifikovať konkrétneho Návštevníka, takýto Návštevník sa považuje za Dotknutú osobu.

5.       Ukladanie Cookies do príslušného zariadenia Návštevníka sa považuje za odsúhlasené Návštevníkom, ak je povolené na základe nastavenia webového prehliadača Návštevníka na príslušnom zariadení.

6.       Osobné údaje, ktorými sú Cookies sa spracúvajú na účel prevádzky a rozvoja Portálu v zmysle článku II ods. 1.3 týchto Zásad.

 

Článok IV

Zapojenie sprostredkovateľov

 

1.    Bez ohľadu na účel a rozsah a spracúvania Osobných údajov podľa článku II týchto Zásad, každý z horeuvedených Prevádzkovateľov je oprávnený vykonať akékoľvek spracovateľské úkony s Osobnými údajmi aj prostredníctvom akéhokoľvek ďalšieho subjektu (t. j. sprostredkovateľa podľa článku 4 ods. 8 GDPR); ustanovenie tejto vety sa považuje za všeobecné povolenie na použitie sprostredkovateľov. Každý z takto zapojených sprostredkovateľov je oprávnený na účely plnenia príslušných svojich povinností alebo výkon oprávnení zapojiť do spracúvania Osobných údajov Dotknutých osôb ďalších sprostredkovateľov. Postupom podľa predchádzajúcej vety môže postupovať aj každý z ďalších sprostredkovateľov bez ohľadu na počet stupňov, v ktorých bol príslušný ďalší sprostredkovateľ do spracúvania Osobných údajov Dotknutých osôb zapojený na základe príslušnej zmluvy.

 

Článok V

Práva Dotknutých osôb

 

1.         Bez ohľadu na účel a rozsah a spracúvania Osobných údajov podľa článku II týchto Zásad každá Dotknutá osoba má práva uvedené v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku V týchto Zásad. Každá Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať tieto práva voči tomu subjektu, ktorý je v konkrétnom prípade Prevádzkovateľom, v každom prípade je však oprávnená uplatniť ich u GGFS.

2.         Každá Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od GGFS akékoľvek vysvetlenia o účele, spôsobe, podmienkach a rozsahu spracúvania osobných údajov ako aj o akýchkoľvek svojich právach. GGFS poskytne Dotknutej osobe všetky potrebné vysvetlenia a informácie, a to bezplatne a vo forme, ktorá je pre Dotknutú osobu zrozumiteľná, GGFS zároveň na požiadanie bude informovať Dotknutú osobu voči komu a akým spôsobom môže uplatňovať svoje práva.

3.         GGFS môže odmietnuť poskytnúť vysvetlenia a informácie podľa predchádzajúceho ods. 2 iba v prípade, ak ide o žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.

4.         Dotknutá osoba má nasledovné práva:

4.1     právo na prístup k údajom t.j. právo získať od každého príslušného Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej Osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto údajom a informácie o tom, (i) na aký účel sa Osobné údaje spracúvajú (ii) ktorým osobám alebo kategóriám osôb sa Osobné údaje sprístupňujú, (iii) predpokladanú dobu uchovávania Osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, (iv) aké sú práva dotknutej osoby (viď nasledujúce písm. b) a nižšie),

4.2     právo na opravu, t.j. právo na to, aby príslušný Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

4.3     právo na vymazanie („na zabudnutie“) – t.j. právo dosiahnuť u príslušného Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak (i) Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa Osobné údaje spracúvajú a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie, (iii) Dotknutá osoba využije právo namietať (pozri nižšie v ods. 4.6 tohto článku V) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie (iv) Dotknutá osoba využije právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) Osobné údaje sa spracúvali/spracúvajú nezákonne, (vi) Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila povinnosť podľa príslušných právnych predpisov EÚ a/alebo SR, (vii) Osobné údaje  sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu podľa článku 8 ods. 1 GDPR,

4.4     právo na obmedzenie spracúvania – t.j. právo na to, aby príslušný Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Osobných údajov, ak (i) Dotknutá osoba napadne správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho príslušnému Prevádzkovateľovi overiť ich správnosť, (ii) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) príslušný Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) dotknutá osoba vyžila právo namietať  (pozri nižšie v ods. 4.6 tohto článku V), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,

4.5     právo na prenosnosť údajov – t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla príslušnému Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi podľa vlastného výberu bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli (t.j. GGFS alebo Partner), bránil; toto právo možno uplatniť, ak (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby a zároveň, ak (ii) sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,

4.6     právo namietať – t.j. právo kedykoľvek namietať proti spracúvania jej Osobných údajov, pričom (i) ak toto spracúvanie sa vykonáva na základe titulu, ktorým je výkon oprávnených záujmov príslušného Prevádzkovateľa alebo plnenie  úlohy príslušného Prevádzkovateľa  realizovanej vo verejnom záujme, príslušný Prevádzkovateľ, nesmie ďalej osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo pokiaľ nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a (ii) ak sa Osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ je povinný od ich spracúvania upustiť,

4.7     právo na automatické rozhodovanie – t.j. právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú; to neplatí, ak príslušné rozhodnutie (i) je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a príslušným Prevádzkovateľom, (ii) je povolené právom EÚ alebo SR a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, alebo (iii) je založené na súhlase Dotknutej osoby.

 

Článok VI

Komunikácia s Dotknutou osobou

 

1.         Dotknutá osoba je oprávnená viesť akúkoľvek komunikáciu ohľadom Osobných údajov, účele a podmienok ich spracúvania prostredníctvom nasledovných prostriedkov:

a)       telefonicky na čísle: 02/327 737 73

b)      e-mailom na adrese: info@dones.to

c)       listinne, adresou na doručovanie je: GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

2.         GGFS zabezpečí poskytnutie príslušných informácii Dotknutej osobe bez zbytočného odkladu, v prípade komplexnejšej alebo podrobnejšej odpovede môže GGFS na poskytnutie príslušnýých informácii určiť primeranú lehotu.